A R T

Kontemplativ Skit | Contemplative Shit

Soundwalk av Julia Adzuki och Tomas Björkdal

Contemplative Shit is a soundwalk with headphones. Poetry and soundscape transport you through the drains underground, through river systems, history and bacterial life beyond our bodies. This 20 minute piece can be experienced while you walk from the old water tower in Gnesta, by the Sigtuna river to the sewerage works or online wherever you are.


Poetry and voice: Julia Adzuki

Soundscape: Tomas Björkdal

Swedish translation: Helena Hildur W.

Kontemplativ Skit är en soundwalk med hörlurar. Poesi och ljudlandskap transporterar dig genom avloppet under jorden, genom flodsystem, bakterie liv och våra kroppar. 

Ljudvandringen kan upplevas med start från det gamla vattentornet i Gnesta, längs Sigtunaån och fram till avloppsverket. Eller med start var du än befinner dig. Tid: 20 min.


Poesi och röst: Julia Adzuki

Ljudlandskap: Tomas Björkdal

Svensk översättning: Helena Hildur W.

 

Fekalie-safari

Performance och objekt av Rolf Schuurmans och Patrick Dallard

There is something growing in the river that you can use to travel to other worlds.

Patrick Dallard and Rolf Schuurmans are building a boat out of reeds. The process is central. 

Collecting reeds, where 'deLuxe' reeds grow, homemade tools, the opportunities and limitations of the material.

The vulnerable vessel will travel along by the sewerage works as a performance.

At the same time, a discussion is ongoing about water quality.

An old man remembers when the water was clear and he fished perch from the river.

 

Det växer något i ån som man kan använda för att resa till andra världar.

Patrick Dallard och Rolf Schuurmans bygger en båt av vass där själva processen är en central del. 

Insamling av vass, var växer vass ’deLuxe’, hemmagjorda verktyg, möjligheter och begränsningar av materialet.

Den sårbara farkosten kommer att resa längs reningsverket som en performance.

Samtidigt pågår en diskussion om vattenkvalitet. 

En gammal man kommer ihåg att vattnet var klart när han fiskade abborre.

 

Jordens Bankett

Performance och installation av Johanna Törnqvist och Julia Adzuki

From plate to field to plate again.

In connection with the sewerage works - the place where we all meet via the sewerage system, we invite you to an 18th century banquet where etiquette meets needs and desires through the playful pleasures of clay.

An excremental experiment during the public reading of L´histoire de la merde / The history of shit by Dominique Laporte.

 

Från tallrik till kompost och åter till tallrik.

I anslutning till reningsverket - den plats där vi alla möts efter transport genom avloppssystemen, bjuder vi in till en 1700-tals bankett där vett och etikett möter behov och begär genom lek i lera. 

Ett exkrementalt experiment under läsning av L´histoire de la merde/The history of shit av Dominique Laporte.

 

Shitopia

Ljudinstallation av Tomas Björkdal och Julia Adzuki

Shitopia är ett talat körstycke, med text från den vetenskapliga rapporten 'Gnissel i Maskineriet' av Björn Wallsten, Malin Ideland, Tora Holmberg och Sebastian Abrahamsson.

Framför reningsverkets hög av slam de-komponeras och sönderfaller körstycket till ljud-slam.


Ljudkomposition: Tomas Björkdal

Röst: Julia Adzuki

Text: Karin Lindström Kolterud

 

Homo-Humus-Humanitas

Ett torrdass byggt av en mahogny båt

En tron för dagens ritual

Urin och fekalier separeras och komposteras

En surrealistisk akt inspirerad av Salvador Dali

Rodret styr två stråkar spelandes på cello strängar

Dricksvattnet är för att drickas

Konst-gödsel

Är exkrementet människans guld?

 

Dass-wagon

Interaktiv installation av Patrick Dallard

Shitopia is a spoken choir piece, with text extracted from the scientific report ‘Gnissel i Maskineriet’ (Screech in the Machinery) written by Björn Wallsten, Malin Ideland, Tora Holmberg och Sebastian Abrahamsson. 

The sound is de-composed in the presence of sludge prior to spreading on the fields, at the local sewerage works.  


Sound composition: Tomas Björkdal

Voice: Julia Adzuki

Text: Karin Lindström Kolterud

Homo-Humus-Humanitas

A dry toilet built from a mahogany boat

A throne for the daily ritual

Urine and faeces are separated and composted

A surrealist act inspired by Salvador Dali

The rudder controls two bows that play on cello strings

Drinking water is for drinking

Art-fertilizer

Is shit human gold?

 

Fosforos

en performance av Lisa Jeannin och David Carmel

Fosfor, från grekiskans phosphorus - ljusbringare, är ett grundämne som finns i kroppen och som behövs för att ge näring åt tankar och jorden. 

Det upptäcktes av misstag av en alkemist på 1600-talet när han letade efter de vises sten med hjälp av urinalkemi. 

Vissa alkemister trodde att de vises sten skulle kunna transformera bly till guld. Andra trodde att det kunde ge evigt liv. Det fanns även de alkemisterna som trodde att de vises sten handlade om att hitta gnistan i sig själv.           Var inte rädd för mörkret,

          ty ljuset vilar där.

          Var inte rädd för mörkret,

          som ljusets hjärta bär.

          - Erik Blomberg

Phosphorus, from the Greek phosphorus - light carrier, is an element that is found in the body and is needed to nourish thoughts and the earth.

It was discovered by mistake by an alchemist in the 17th century when he was looking for the philosopher’s stone using urinary alchemy.

Some alchemists believed that the philosopher’s stone could transform lead into gold. Others believed that it could give eternal life. There were also alchemists who believed that the stone of wisdom was about finding the spark in one’s self.


Do not fear the darkness

‘cause the light rests therein

Do not fear the darkness

which the heart of light is carrying

          - Erik Blomberg

            (translation L Patrik WJ)